Wat zeggen onze klanten

From partnersenproppersolutions
Onze klantenGemeente Venlo

De Samenwerkingswijzer Venlo. Ontwikkelen van een webbased nota voor samenwerking inclusief verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen.

Bezoek de digitale Samenwerkingswijzer Venlo.


Meer weten? Zie de casus over de Samenwerkingswijzer

Gemeente Venlo

Gemeente Venlo maakt gebruik van het Dashboard Samenwerking om grip op alle vormen van samenwerking te organiseren. In Venlo is het Dashboard onderdeel van de Samenwerkingswijzer (zie hierboven). Je kunt het Dashboard ook 'stand alone' inzetten. Het Dashboard organiseert 24 uur per dag inzicht en ovezicht over alle samenwerking, onder meer lokale samenwerking, regionale samenwerking inclusief verbonden partijen.

Het Dashboard is openbaar toegankelijk, zie: Dashboard Samenwerking. Of vraag een demo bij ons aan!

“Wij zijn erg tevreden met het Dashboard Samenwerking. Het combineert het overzicht op alle samenwerkingsverbanden met uitstekende informatie om te sturen én te controleren. Het dashboard stimuleert ons bovendien goed na te denken waarom je samenwerking aangaat en welke maatschappelijke resultaten je ermee beoogt. Als griffier werk ik er graag mee, omdat het voor onze raad een voortdurend actueel overzicht biedt, dat ze op elk moment van de dag kunnen raadplegen.”
− Geert van Soest, raadsgriffier gemeente Venlo

Klik hier voor meer informatie over het Dashboard Samenwerking

Gemeente Rijswijk

Gemeente Rijswijk maakt gebruik van de applicatie Opgaven gestuurd werken Online. Toepassing vindt plaats door een groot aantal opgaveteams en opgavemanagers.

Gemeente Rijswijk ontwikkelt zich tot een Opgaven gestuurde organisatie. Het gaat onder meer om:

  • Eenheid van leiding en het als directie goed kunnen sturen vanuit overzicht en inzicht (‘span of focus’ via overzicht in directe lijnen in plaats van ‘span of control’ via meerdere lagen leidinggevenden).
  • Verantwoordelijkheden laag in de organisatie.
  • Samenhang, integraal werken en onderlinge afstemming tussen opgaveteams op basis van een transparante organisatie en goede informatie-uitwisseling.
  • Goede samenstelling van teams passend bij de opgaven (teamcasting).
  • Samenwerken door de organisatiegrenzen heen, zowel met mensen binnen én buiten de organisatie.
  • Een lerende organisatie.


De directie van de gemeente heeft uitgesproken dat een goede ICT-ondersteuning onmisbaar is voor een goed verloop van het opgaven gestuurde werkproces. De applicatie is stapsgewijs door Partners+Pröpper Solutions met gemeente Rijswijk ontwikkeld. Partners+Pröpper Solutions bundelt daarbij ervaring op gebied van softwareontwikkeling met expertise op gebied van Opgaven gestuurd werken.

Rekenkamercommissie van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk (AOGW)

Voor de gemeente Winterswijk is door de rekenkamer van deze gemeente onderzoek uitgevoerd naar ICT en informatievoorziening als strategische hulpbron voor het realiseren van maatschappelijke opgaven. Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis en expertise die binnen Partners+Pröpper Solutions aanwezig is op gebied van digitale overheid, informatietechnologie, Opgaven gestuurd werken en (rekenkamer)onderzoek .

Het onderzoek is online beschikbaar: Inspelen op de digitale revolutie in Winterswijk. Zie ook de blog over dit onderzoek: ICT in dienst van het realiseren van maatschappelijke opgaven.

Rekenkamercommissie van gemeente Culemborg

De rekenkamercommissie zet het Dashboard Samenwerking in als onderzoeksinstrument voor een onderzoek naar regionale samenwerking. Tijdens het onderzoek ontstaat overzicht en inzicht. Tegelijkertijd helpt het Dashboard bij de evaluatie van de samenwerking. Met het Dashboard wil de rekenkamercommissie de raad ondersteunen bij een maximale doorwerking van het onderzoek.

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder geeft invulling aan een ontwikkelingstraject gericht op overheidsparticipatie. Onderdeel van het ontwikkelingstraject is een gemeentebrede werkwijze die ook concreet is verankerd in gedrag en handelen. Ter ondersteuning van dit ontwikkelingstraject ontwikkelen we een digitale Samenwerkingswijzer. De Samenwerkingswijzer Noordoostpolder is onder meer gericht op het bieden van een inspiratie- en leeromgeving voor overheidsparticipatie.

Bezoek de Samenwerkingswijzer Noordoostpolder.

Gemeente Wijchen

Gemeente Wijchen wil werk maken van het verbeteren van het samenspel met verbonden partijen maatschappelijke partners. Aanleiding is de wens van de gemeente om meer overzicht en inzicht (“grip”) te organiseren op formele en informele samenwerkingsverbanden. Partners+Pröpper is gevraagd een digitale samenwerkingswijzer en een Dashboard Samenwerking voor de gemeente te ontwikkelen.

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Ontwikkelen van: 'Wijzer met Burgerinitiatieven' voor de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg - als onderdeel van een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar burgerinitiatieven in deze vier gemeenten. Lopend project.

Innovatiehuis De Peel

In het Innovatiehuis De Peel werken de gemeenten Helmond, Asten, Deurne, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek samen om hun economieën vooruit te helpen. Dat doen zij samen met Waterschap Aa en Maas, werkgeversverenigingen, zorginstellingen en het onderwijs. Het idee is dat samenwerking leidt tot nieuwe technieken, nieuwe kennis en uiteindelijk veel nieuwe banen. Zo'n samenwerking bestond ooit op kleinere schaal, onder de naam Peelnetwerk. Nieuwe en technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe samenwerking.

Voor het Innovatiehuis ontwikkelde Partners+Pröpper Solutions een samenwerkingsplatform waar mensen en organisaties elkaar digitaal ontmoeten, tot ideeënuitwisseling komen en samen zichtbaar te bouwen aan kansrijke initiatieven en opgaven.